Regulamin świadczeń medycznych dla pacjentów NZOZ Rehabilitacja Hanna Nowogrodzka, Henryk Nowogrodzki s.c. 03-127 Warszawa ul. Ćmielowska 15 lok. uż. 3 w okresie epidemii SARC-CoV2 COVID-19

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy Regulamin, obowiązujący od dnia 24.04.2020, zwany dalej Regulaminem, określa zgodnie z zaleceniami i rekomendacjami Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, w trosce o bezpieczeństwo Pacjentów, ich rodzin oraz pracowników NZOZ Rehabilitacja i ich rodzin, zasady korzystania ze świadczeń medycznych udzielanych przez NZOZ Rehabilitacja Hanna Nowogrodzka, Henryk Nowogrodzki s.c. z siedzibą w Warszawie (03-127), przy ul .Ćmielowskiej 15 lok .uż.3; NIP: 8882426767; Regon: 910902646 w okresie epidemii SARC-CoV2 COVID-19.
2. Regulamin i stosowane procedury sanitarne zostały opracowany w celu zminimalizowania ryzyka możliwej transmisji wirusa podczas udzielania świadczeń medycznych.

 

Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie

§ 2

1. Przez użyte w Regulaminie pojęcia rozumie się:
Świadczenia medyczne – ambulatoryjne świadczenia zdrowotne wykonywane przez Świadczeniodawcę na rzecz Pacjenta służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia.
Regulamin – niniejszy Regulamin
Pacjent – osoba fizyczna uprawniona do skorzystania z usług telemedycznych na podstawie Regulaminu. Pacjentem może być osoba niepełnoletnia lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, w zakresie w jakim jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego.
Świadczeniodawca – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rehabilitacja mgr Hanna Nowogrodzka, mgr Henryk Nowogrodzki s.c. z siedzibą w Warszawie ul. Ćmielowska 15 lok. uż.3, NIP: 8882426767, będący zarejestrowanym Podmiotem Wykonującym Działalność Leczniczą nr księgi rejestrowej 000000002385, zwany dalej NZOZ Rehabilitacja.
Lekarz – osoba uprawniona do wykonywania zawodu lekarza, wskazana przez NZOZ Rehabilitacja do realizacji świadczeń medycznych.
Fizjoterapeuta – osoba uprawniona do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, wskazana przez NZOZ Rehabilitacja do realizacji świadczeń medycznych.
Konsultant medyczny – osoba uprawniona do wykonywania zawodu lekarza lub fizjoterapeuty, wskazana NZOZ Rehabilitacja do realizacji świadczeń medycznych.
Formularz kontaktowy – formularz internetowy, w którym Pacjent uzupełnia dane niezbędne do zakwalifikowania go do udzielenia świadczeń medycznych w NZOZ Rehabilitacja dane do kontaktu, zawierające oświadczenie Pacjenta o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.
Cennik – cennik usług medycznych, dostępny na stronie www.nzoz-rehabilitacja.pl, określający wynagrodzenie należne świadczeniodawcy.
2. Do Regulaminu zastosowane mają w szczególności następujące akty prawne:
 • • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny
 • • Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, DZ. U.2017.1221 z późniejszymi zmianami (art.106a-106q),

 

Przedmiot i zakres świadczenia usług medycznych

§ 3

1. KLAUZULA INFORMACYJNA O RYZYKU ZAKAŻENIA. Podczas przybywania w placówce świadczeniodawcy, pomimo zastosowania środków ochronnych i procedur chroniących przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 CoVID-19, może dojść do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 COVID-19 lub innym drobnoustrojem przenoszonym drogą kropelkową. Pacjent (i/lub jego prawny opiekun) i osoby towarzyszące, wchodząc na teren Placówki, muszą zdawać sobie sprawę oraz w pełni akceptować powyższe ryzyko zakażenia, ryzyko wszystkich powikłań SARS-CoV 2 COVID-19 w tym nieodwracalnego uszkodzenie płuc oraz śmierć, a także możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (w tym na rodzinę pacjenta) w związku z tym świadczeniodawca rekomenduje wszystkim pacjentom korzystanie z usług TELEMEDYCZNYCH.
2. Świadczenia medyczne nie będą udzielane wewnątrz pomieszczeń świadczeniodawcy. osobom, u których wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów infekcji:
 • • podwyższona ciepłota ciała powyżej 37 st. Celsjusza,
 • • kaszel,
 • • duszność lub osobom, które w okresie ostatnich 14 dni spełniały co najmniej jedno z następujących kryteriów:
 • • miały bliski kontakt z osoba, u której stwierdzono zakażenie COVID-19 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub prawdopodobnym). Jako bliski kontakt należy rozumieć:
 • • zamieszkują z przypadkiem COVID-19 oraz z osobą będącą na kwarantannie,
 • • miały bezpośredni kontakt fizyczny z przypadkiem COVID-19 (np. podanie ręki),
 • • miały bezpośredni kontakt bez zabezpieczenia z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej),
 • • przebywały w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz)osoby chorej, w odległości mniejszej niż 2 m przez 15 minut,
 • • przebywały w tym samym pomieszczeniu co osoba chora na COVID-19 w odległości mniejszej niż 2 m przez co najmniej 15 minut (np. klasie, poczekalni szpitala/przychodni, sali konferencyjnej),
 • • personel medyczny lub inna osoba bezpośrednio opiekująca się chorym z COVID-19 lub osoba pracująca w laboratorium z próbkami osób chorych na COVID-19 bez odpowiedniego zabezpieczenia lub w przypadku gdy doszło do uszkodzenia stosowanych środków ochrony osobistej,
 • osoba mająca kontakt na pokładzie samolotu i innych zbiorowych środków transportu obejmującego osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) od osoby z COVID-19, osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę, członkowie załogi obsługującej sekcję, w której znajduje się chory (w przypadku ciężkich objawów osoby z COVID-19 lub jej przemieszczania się, za bliski kontakt należy uznać wszystkich pasażerów znajdujących się w sekcji lub na pokładzie środka transportu);
 • • podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się szeroko rozpowszechnioną transmisję COVID-19
 • • powróciła z obszaru, w którym podejrzewa się lokalną lub o małym stopniu rozpowszechnienia transmisję COVID-19 i której stan kliniczny został oceniony przez lekarza jako wymagający diagnostyki w kierunku COVID-19.
 • • pracowały lub przebywały jako odwiedzające w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono chorych zakażonych COVID-19,
 • • które przebywają na kwarantannie lub na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby zakaźnej,
 • • osoby powyżej 70 – roku życia oraz osoby z obniżoną odpornością.
3. Świadczeniodawca świadczy usługi medyczne od poniedziałku do piątku, w dni robocze. Aktualna informacja o godzinach przyjęć jest podawana na drzwiach.
4. Świadczeniodawca świadczy usługi medyczne wyłącznie w dziedzinie ortopedii i fizjoterapii.
5. Świadczeniodawca realizuje usługi medyczne wyłącznie na rzecz osób, u których ich zaprzestanie powodowałoby poważna pogorszenie stanu zdrowia.
6. Usługi medyczne w okresie epidemii SARS-CoV2 COVID-19 są realizowane po uprzednim zakwalifikowaniu pacjenta do usługi medycznej w NZOZ Rehabilitacja.
7. Korzystanie z usług medycznych przez Pacjenta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na to, by informacje i wypowiedzi przez niego udzielone umieszczone w jego dokumentacji medycznej.
8. Konsultanci Medyczni prowadzą dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa.
9. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodne z prawdą lub zatajone informacje, jeśli miały lub mogły mieć wpływ na wykonanie usługi medycznej
10. Pacjent jest uprawniony przez 24 h po zakończeniu realizacji usługi telemedycznej do bezpłatnego jednorazowego zadania pytania w formie tekstowej drogą mailową Konsultantowi Medycznemu

 

Warunki udzielania usługi medycznej

§ 4

1. W celu umówienia usługi medycznej pacjent kontaktuje się z rejestracją świadczeniodawcy telefoniczne +48601804141 lub mailowo recepcja@nzoz-rehabilitacja.pl, przedstawiając i uzasadniając potrzebę ambulatoryjnej usługi medycznej.
2. Świadczeniodawca, na podstawie przekazanych wiadomości wstępnie kwalifikuje pacjenta do usługi medycznej.
3. Świadczeniodawca informuje o konieczności zapoznania się z Regulaminem Świadczeń Medycznych na stronie www.nzoz-rehabilitacja.pl i jego akceptacji.
4. Świadczeniodawca informuje o konieczności bezwzględnego przestrzegania obowiązujących procedur sanitarnych wdrożonych w związku z epidemią SARS-CoV2 COVID-2019
5. Pacjent po zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu, udziela Świadczeniodawcy koniecznych informacji. W przypadku, kiedy pacjentem jest osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych osobą akceptującą Regulamin jest przedstawiciel ustawowy pacjenta
6. Świadczeniodawca informuje Pacjenta o możliwym terminie, rodzaju usługi oraz cenie usługi medycznej.
7. Świadczeniodawca, przed przystąpieniem do świadczenia usługi medycznej na rzecz Pacjenta, weryfikuje jego tożsamość przez zwrócenie się o podanie imienia, nazwiska, nr PESEL lub daty urodzenia oraz okazanie dowodu osobistego.
8. Jednostkowa usługa medyczna lekarska trwa 20 minut ( jedna jednostka czasu).
9. Jeżeli usługa medyczna wymaga więcej czasu, lekarz przedłuża czas trwania konsultacji do czasu niezbędnego z punktu widzenia medycznego problemu Pacjenta lub proponuje termin następnej konsultacji.
10. Jednostkowa usługa medyczna fizjoterapeutyczna trwa 30 minut ( jedna jednostka czasu).
11. Jeżeli usługa medyczna fizjoterapeutyczna wymaga więcej czasu, fizjoterapeuta przedłuża czas trwania konsultacji do czasu niezbędnego z punktu widzenia medycznego problemu Pacjenta lub proponuje termin następnej konsultacji.
12. Za przedłużenie czasu trwania jednostkowej usługi medycznej jest pobierana opłata w wysokości 50% za każdą rozpoczętą dodatkową jednostkę czasu.
13. Jeżeli pacjent nie może odbyć umówionej usługi medycznej powinien ją niezwłocznie odwołać.
14. W czasie wizyty pacjent powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta

 

Płatności

§ 5

1.Świadczeniodawca świadczy wyłącznie usługi odpłatne, na podstawie cennika udostępnionego na stronie www.nzoz-rehabilitacja.pl
2. Płatności za usługi może dokonać
 • • Pacjent w imieniu własnym
 • P• artner na rzecz Pacjenta (na mocy umowy zawartej pomiędzy Pacjentem, a jego Partnerem)
3. Płatność za usługę medyczną, jest pobierana przed jej rozpoczęciem.
4.Świadczeniodawca po opłaceniu usługi medycznej wystawi pacjentowi stosowne dokumenty potwierdzające wpłatę.
5.Odwołanie przedpłaconej usługi medycznej z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 24 godziny przed terminem, na który została umówiona spowoduje automatyczny zwrot wpłaconej kwoty.
6. Preferowana forma płatności to rozliczenie bezgotówkowe. Dokonanie płatności może nastąpić poprzez:
 • • płatność kartą płatniczą lub kredytową przez terminal Świadczeniodawcy
 • • usługę świadczoną przez zewnętrzny serwis rozliczeniowy Przelewy 24 – Pacjent zostaje
 • • automatyczne przekierowany do zewnętrznego serwisu rozliczeniowego.
 • • przelew bankowy – Pacjent zostaje przekierowany do informacji, zawierającej dane rachunku bankowego Usługodawcy i wskazówkami dotyczącymi płatności.
7. Kwoty podane w Cenniku są kwotami brutto, wyrażonymi w złotych polskich.
8. Autoryzacja transakcji płatnością kartą kredytową dokonywana jest przez serwis rozliczeniowy, będący odrębnym podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną. Dane wprowadzane do formularza autoryzacji transakcji przekazywane są bezpośrednio do serwisu rozliczeniowego.
9. W przypadku braku płatności, Usługodawca skieruje do Pacjenta wezwanie do jej uiszczenia. Jeżeli wezwanie do uiszczenia okaże się bezskuteczne, Usługodawca jest uprawniony do windykacji należności, również przez zewnętrzną firmę windykacyjną.

 

Reklamacje

§ 6

1. Pacjentowi przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku ze świadczeniem usługi medycznej.
2. Treść reklamacji powinna zawierać co najmniej:
 • • dane pozwalające na identyfikację Pacjenta: imię i nazwisko, nr Pesel, adres e-mail lub korespondencyjny, na który ma być wysłana odpowiedź
 • • określenie przedmiotu reklamacji
 • • wskazanie daty zaistniałego zdarzenia świadczącego o nienależytym wykonaniu usługi medycznej
3. NZOZ Rehabilitacja udziela odpowiedzi na reklamację w formie papierowej lub mailowo w terminie 30 dni od od dnia otrzymania reklamacji . W szczególnie skomplikowanych przypadkach lub sytuacjach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa poniżej, NZOZ Rehabilitacja wyjaśnia przyczynę opóźnienia wskazuje na okoliczności od ustalenia, których zależy rozpatrzenie reklamacji, a także określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od daty otrzymanie reklamacji
4. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres korespondencyjny lub na wniosek Pacjenta pocztą elektroniczną.

 

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności

§ 7

1. Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte w oparciu o błędne dane, podane przez pacjenta w formularzu zgłoszeniowym, jak podczas rozmowy z personelem medycznym.
2. Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez pacjenta na podstawie informacji i zaleceń przekazanych przez personel medyczny.
3. Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje uniemożliwiające prawidłowe świadczenie usługi, które są wynikiem działania siły wyższej, awarii telefonicznej lub energetycznej, a także braku prezentacji numeru umożliwiającym identyfikację pacjenta.

 

Zasady gromadzenia i przetwarzania danych

§ 8

1. Pacjent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących zasady przechowywania dokumentacji medycznej i danych medycznych.
2. Świadczeniodawca zabezpiecza świadczenie usług medycznych oraz transfer danych przed dostępem osób trzecich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych.
3. Administratorem danych osobowych Pacjenta niezbędnych do świadczenia usługi telemedycznej, jest Świadczeniodawca. Pacjent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Świadczeniodawcę jego danych osobowych w celu realizacji usługi medycznej.
4. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi medycznej zgodnie z Regulaminem
5. Dane osobowe, w tym dane wrażliwe o stanie zdrowia Pacjenta, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o RODO i ustawy o świadczeniu usług medycznych
6. Pacjent wyraża zgodę na udostępnianie swoich danych, w tym danych zawartych w dokumentacji medycznej, podmiotom wykonującym działalność leczniczą, w jakim jest to niezbędne do wykonania i rozliczania usług medycznych oraz kontynuacji leczenia Pacjenta zgodnie z niniejszym Regulaminem.
7. Podanie danych osobowych przez Pacjenta wynika z Ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zaś podanie nr telefonu i adresu poczty elektronicznej jest niezbędne przy użyciu łączy elektronicznych
8. Pacjent, jeśli przepisy prawa, m. in. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, nie wskazują inaczej, ma prawo:
 • • dostępu do swoich danych osobowych,
 • • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zajdą przesłanki z art.21 RODO
 • • vcofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednak uniemożliwi świadczenie przez nas usług.
 • • przenoszenia danych
 • • wniesienia skargi do właścicieli spółki
 • • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • • usunięcia swoich danych osobowych
 • • sprostowania swoich danych osobowych
 • • w celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej recepcja@nzoz-rehabilitacja.pl lub poprzez pocztę tradycyjną pisząc na adres Świadczeniodawcy.
 • • dane osobowe Pacjenta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Przesyłanie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej „e-faktura”

§ 9

1. Podstawa prawna
Podstawą prawną przesyłania faktur w formie elektronicznej, zwanych dalej e-fakturą, jest ustawa z dnia 11.03.2004 r. p o podatku od towarów i usług, DZ. U. 2017.1221 z późniejszymi zmianami (art.106a-106q), zwana dalej „ustawą”
2. Postanowienia ogólne
 • • Regulamin określa zasady korzystania z usługi polegającej na przesyłaniu i udostępnianiu dokumentów ( faktur pro-forma, faktur, faktur korygujących, duplikatów faktur) zwanych dalej e-faktura w formie elektronicznej przez NZOZ Rehabilitacja Hanna Nowogrodzka, Henryk Nowogrodzki s. c. 03-127 Warszawa ul. Ćmielowska 15 lok. uż.3 NIP: 8882426767.
 • • Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej www.nzoz-rehabilitacja.pl
 • • Przesyłanie i udostępnianie pacjentowi faktury w formie elektronicznej jest równoznaczne i zastępuje przesłanie dokumentów w formie papierowej
 • • Świadczeniodawca oferuje możliwość przesyłania i udostępniania e-faktury dostarczając ją pod wskazany przez Pacjenta adres e-mail
 • • Chwilą przesłania i udostępniania e-faktury jest wysłanie powiadomienia na podany adres e-mail wraz z załączoną e-fakturą.
 • • Formatem faktury elektronicznej jest PDF
3. Wymagania techniczne:
warunkiem skorzystania przez Pacjenta z możliwości otrzymywania e-faktur jest:
 • • posiadanie aktywnego adresu e-mail,
 • • zainstalowanie oprogramowania do odczytywania dokumentów PDF
4. Warunki przesyłania faktur w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail dla Pacjentów.
 • • Pacjent może otrzymywać e-faktury za pomocą poczty elektronicznej na podany w oświadczeniu adres e-mail
 • • Pacjent oświadcza, że jest posiadaczem tego adresu poczty e-mail
 • • Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie osobom trzecim adresu poczty elektronicznej, ani za działania operatorów internetowych.
 • • Pacjent dokonuje akceptacji przesyłania e-faktur poprzez dostarczenie
 • • Świadczeniodawcy poprawnie wypełnionego i podpisanego formularza „Oświadczenie o akceptacji faktur przesłanych drogą elektroniczną” dostępnego na stronie internetowej www.nzoz-rehabilitacja.pl
Pacjent może przekazać prawidłowo wypełnione formularze za pomocą następujących kanałów komunikacji:
 • • elektronicznie za pośrednictwem e-mail: wypełniając i podpisując Oświadczenie, a następnie przesyłając jego skan na adres: recepcja@nzoz-rehabilitacja.pl
 • • E-faktury będą dostarczane przez Świadczeniodawcę z adresu e-mail: recepcja@nzoz-rehabilitacja.pl
 • • Za dzień dostarczenia faktury, korekty faktury oraz duplikatu faktury w formie elektronicznej, przyjmuje się dzień wysłania wiadomości e-mail z załączoną e-fakturą na wskazany w Oświadczeniu adres e-mail.
5. Zmiana adresu e-mail i rezygnacja z faktury elektronicznej
 • • W przypadku zmiany adresu, na który powinny być wysyłane powiadomienia o wystawieniu e-faktury, Pacjent zobowiązany jest dokonać zmiany odpowiednich danych.
 • • Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niepoinformowania przez Pacjenta o zmianie adresu e-mail.
 • • Zmiana adresu e-mail, na który będą przesyłane faktury, winna być dokonywana przez Pacjenta za pomocą formularza „Zmiana adresu e-mail” dostępnego na stronie www.nzoz-rehabilitacja.pl
 • • Pacjent może dokonać rezygnacji z otrzymywania e-faktur przez wypełnienie i przesłanie formularza „ Oświadczenie o wycofaniu akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną”.
 • • Ponowna aktywacja otrzymywania faktur w formie elektronicznej wymaga ponownego złożenia oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 2 pkt I.3.

 

Postanowienia końcowe

§ 10

1. Pacjent ponosi koszty wynikające z korzystania ze środków komunikacji telefonicznej, elektronicznej, niezbędnych do skorzystania z usług medycznych wg cennika operatora, świadczącego na rzecz Pacjenta usługi telekomunikacyjne i informatyczne.
2. Przesyłanie treści niezgodnych z prawem, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa Świadczeniodawcy lub innych oraz które mogłyby zachęcać do zachowania uznanego za działanie niezgodne z prawem, naruszającego prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, jest zabronione.
3. W celu korzystania z usług medycznych niezbędna jest akceptacja Regulaminu przez Pacjenta
4.Umowa o świadczeniu usługi medycznej, zawierana na zasadach określonych w Regulaminie jest umową dotyczącą usług zdrowotnych w rozumieniu art 3 pkt 7 ustawy o prawach konsumenta.
5. Zawarcie umowy o wykonanie usługi medycznej pomiędzy Pacjentem a Świadczeniodawcą jest równoznaczne ze złożeniem przez Pacjenta oświadczenia że:
 • • Pacjent ukończył 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • • W przypadku gdy pacjentem jest osoba nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych , osobą składającą oświadczenie jest przedstawiciel ustawowy Pacjenta.
 • • Wskazany przez Pacjenta nr telefonu i adres e-mail należą do Pacjenta, a ich podanie nie narusza praw osób trzecich.
6.Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Pacjentowi treści związanych z wykonaniem usługi telemedycznej następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Świadczeniodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia świadczenia usług medycznych, celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych oraz możliwość zaprzestania świadczenia usługi medycznej w każdym czasie bez podania przyczyny. Powyższe informacje będą podawane poprzez umieszczenie ich na stronie www.nzoz-rehabilitacja.pl
8. Świadczeniodawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie. O wszystkich zmianach Pacjenci zostają poinformowani poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.nzoz-rehabilitacja.pl stosownego komunikatu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia regulaminu na stronie internetowej Świadczeniodawcy. Korzystanie z usługi medycznej po wprowadzeniu zmian do Regulaminu równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia ich treści.
9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
10. W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego lub związanego z niniejszym Regulaminem, zostanie on przez strony rozstrzygnięty polubownie. W przeciwnym razie właściwy będzie sąd, zgodnie z ogólną właściwością.


Copyright by NZOZ Rehabilitacja © 2013-2016.   Created by PROcreators